§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ViewPro, dostępny pod adresem internetowym https://viewpro.pl oraz https://viewpro.eu,  prowadzony jest przez Tomasza Mroza i Justynę Mróz prowadzących działalność gospodarczą pod firmą ViewPro s.c. T. Mróz, J. Mróz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5223019335, REGON 147452308.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, w szczególności zawierająca umowę, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, gdy z treści tej czynności (w tym umowy) wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, taka osoba zobowiązana jest w szczególności uzyskać skuteczną prawnie zgodę swego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, lub w inny prawnie dopuszczalny sposób zapewnić ważność Umowy; przy czym dla uniknięcia wątpliwości, uznaje się, że umowy zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają co do zasady charakter umów należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;.
 2. Sprzedawca – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod firmą ViewPro s.c. T.Mróz, J.Mróz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5223019335, REGON 147452308.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca w Sklepie zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym viewpro.pl oraz viewpro.eu
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta oraz umożliwiający skorzystanie z zewnętrznych serwisów t.j. Google i Meta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Prawo Konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, z późn. zm.).
 16. Treść cyfrowa – Produkty w postaci cyfrowej zarówno te przesyłane elektronicznie (np. klucze produktu), jak i zapisane na nośniku (np. płyta CD, płyta DVD).
 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 18. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Sklepu internetowego oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług,
 19. Licencjobiorca – osoba, która pobiera oprogramowanie ze strony.
 20. Licencjodawca – producent oprogramowania.
 21. Licencja – zbiór zasad dotyczących używania oprogramowania.
 22. Płatność – sposób zapłaty za Zamówienie. Możliwość wyboru Przelewu, Za pobraniem lub Paynow (wszystkie dostępne kanały, które są aktywowane przez operatora płatności – mBank), Przelewy 24, (wszystkie dostępne kanały, które są aktywowane przez operatora płatności – PayPro SA) oraz PayPo. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 23. Dostawca – podmiot zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu w ramach usługi Dropshippingu,
 24. Dropshipping – usługa zlecona przez Sprzedawcę , a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Produktów z oferty udostępnionej w sklepie internetowym, nabytych przez Sprzedawcę od Dostawcy,

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Skoroszewska 2B/34, 02-495 Warszawa
 2. Adres biura/magazynu: ul. Skoroszewska 2B/37, 02-495 Warszawa
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: info@viewpro.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy:  578 439 776
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy dla waluty PLN 57 1140 2004 0000 3902 8174 4999 oraz dla waluty EUR 55 1140 2004 0000 3812 1901 3016.
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 16:00

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Usługodawca za pośrednictwem Portalu z wykorzystaniem jego funkcjonalności świadczy zgodnie z Regulaminem, tzw. usługi świadczone drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, m.in. poprzez umożliwienie Użytkownikom:
  – złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia,
  – publikowanie opinii oraz zadawania pytań i udzielania odpowiedzi odnośnie Produktów oraz świadczonych usług.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Sprzedawca wyświetla Cenę Produktu lub usługi w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Produktu lub usługi obok informacji o obniżonej Cenie (np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji) w Sklepie Internetowym, Sprzedawca wyświetla najniższą ostatnią cenę Produktu dostępnego na www.viewpro.pl  oraz viewpro.eu w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.
 6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Możliwe jest również założenie konta i logowanie się poprzez zewnętrzny serwis Google lub Meta (Facebook).
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  – Przesyłka kurierska,
  – Przesyłka kurierska za pobraniem,
  – Odbiór osobisty,
  – Dostawa do wskazanego punktu odbioru należącego do wybranego przewoźnika.
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Skoroszewska 2B/37, 02-495 Warszawa.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1) płatność przy odbiorze,
  2) płatność za pobraniem,
  3) płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  4) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 4. Rozliczenie transakcji kartą kredytową przeprowadzone za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy Blue Media S.A., a e-przelewem przeprowadzone za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy mBank.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 6. Pomimo dołożenia należytej staranności, Sprzedawca nie może zagwarantować stałej dostępności Produktów prezentowanych w Sklepie. W przypadku gdy Produkty, na które Klient chce złożyć Zamówienie, nie będą dostępne już w chwili składania Zamówienia, Klient przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy otrzyma informację o braku dostępności Produktu.
 7. W przypadku gdy podczas kompletowania Zamówienia okaże się, że jakikolwiek z zamówionych przez Klienta Produktów jest niedostępny, Sprzedawca anuluje całe Zamówienie. Potwierdzenie anulacji Zamówienia zostanie przesłane na adres e-mail przypisany do Konta Klienta lub wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia bez Konta.
 8. W przypadku braku dostępności Produktu w ofercie Sklepu, Użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o dostępności Produktu poprzez dodanie produktu do „Obserwowanych”. Informacja o dostępności Produktu zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji konta.
 9. W przypadku, gdy w ramach korzystania ze Sklepu dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż Klient (np. do celów dostawy) wówczas Klient wprowadza takie dane tylko wtedy jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Sklepie), a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych Klient ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem danych.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Jeżeli zamawiający ma podpisaną umowę ze Sprzedawcą i w umowie ustalone są ceny poszczególnych produktów, to cena zostanie poprawiona na tą wynikającą z umowy.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2) płatność  PayPo – Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  4) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 1 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku, gdy termin wysłania Produktu będzie dłuższy niż 7 dni, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, aby uzgodnić czas realizacji.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie uzgodnionym przez Strony. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
  4) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostawa zakupów powyżej kwoty 2000zł jest realizowana bezpłatnie na terenie Polski.
 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 11. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu. Koszty ponownej przesyłki Produktu ponosi Klient.

§10 Wizerunek Produktów

 1. Pomimo dołożenia staranności przez Sklep, istnieje margines technicznej niedokładności przy utrwalaniu wizerunków Produktów, publikowaniu ich w Sklepie i wyświetlaniu na ekranie urządzenia Klient. Wizerunek może odbiegać w powyższym zakresie od Produktów z powodów dotyczących technologii fotograficznej, oprogramowania, właściwości i ustawień ekranu urządzenia, z którego korzysta Klient, albo z innych powodów technicznych.
 2. Wizerunek Produktu nie musi przedstawiać tego samego egzemplarza, który zamawia Klient, lecz egzemplarz tego samego modelu.
 3. Wizerunkowi Produktu mogą towarzyszyć informacje w postaci tekstu lub symboli, obejmujące cenę, model, rozmiar, wersję kolorystyczną oraz inne cechy Produktu.
 4. W wypadku różnicy między wizerunkiem Produktu, a powyższymi informacjami, rozstrzygająca jest treść informacji w postaci tekstu lub symboli.
 5. W wypadku, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub pytania co do wizerunku Produktu, prosimy o powstrzymanie się z zamówieniem i kontakt ze Sklepem. W miarę możliwości Sklep udzieli dodatkowych informacji o Produkcie, udostępni dodatkowe wizerunki Produktu.
 6. Różnice między Produktem a wizerunkiem Produktu, o których mowa w niniejszym przepisie, nie stanowią wady Produktu, ani niezgodności Produktu z umową.

§11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  – W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  – W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, przy czym w przypadku dostawy poza granice Polski, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wyłącznie koszty dostarczenia rzeczy równe kosztom najtańszego sposobu dostarczenia rzeczy oferowanego przez Sprzedawcę na terenie Polski,
  – Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Konsument jest zobowiązany do podania Sprzedawcy wszelkich danych koniecznych do zrealizowania zwrotu (w tym w szczególności danych do przekazu pocztowego).
  – Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  – Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  – Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  – Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Strony uzgodnią koszty i sposób zwrotu Produktu.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  – o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  – w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  – o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 11. Konsument akceptuje fakt, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje mu w stosunku do Produktów dostępnych w ofercie Sklepu, które zostały wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tj. Produkt w postaci tła fotograficznego oraz dwustronne drewniane tabliczki.

§11a Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą

Zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia, które dotyczą odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec Konsumenta oraz prawa odstąpienia od umowy przysługującego Konsumentowi, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§12 Reklamacja i gwarancja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt nie jest zgodny z Umową, są określone w Prawie Konsumenckim.
 2. W razie braku zgodności Produktu z Umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Prawie Konsumenckim. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu Cywilnego.
 3. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

 4. Ponadto, Produkt aby zostać uznany za zgodny z Umową, musi:
  1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży;
  3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3 jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 4 pkt 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 10. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Prawa Konsumenckiego;
  2) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Prawa Konsumenckiego,
  3) brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
  4) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Prawa Konsumenckiego.
 11. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
 12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
 13. Z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji zgłaszanych wad, reklamowany Produkt powinien być kompletny, posiadać wszystkie akcesoria (ładowarki, zasilacze, kable itp.), które mają wpływ na jego funkcjonalność (akcesoria) lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady Produktu.
 14. Przed oddaniem Produktu Sprzedawcy, Konsument powinien odpowiednio przygotować Produkt, m.in. poprzez:
  1) wykonanie kopii zapasowej wszelkich danych m.in. zdjęć, nagrań, oprogramowania, aplikacji i ich usunięcie z urządzenia; dane pozostawione na urządzeniu mogą zostać utracone w trakcie naprawy;
  2) wykonanie czynności, które mają na celu ochronę prywatności Konsumenta – dotyczy to przede wszystkim usunięcia prywatnych danych, zdjęć itp.
 15. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 16. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 17. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 18. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 19. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§13 Odpowiedzialność Sprzedawcy za dostarczanie treści cyfrowej

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie aktualizacji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, który wystąpił w czasie dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub przez czas zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43 k ust. 2 lub 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43 k ust. 2 lub 3 ustawy o prawach konsumenta, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 5. Domniemania określone w pkt 1 i 2 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
  środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 6. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 7. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 8. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 10 pkt 9 Regulaminu, gdy:
  doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 6 powyżej, albo nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z pkt 7 powyżej,
  brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego ust. 6 i 7 powyżej,
  brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową,
  z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

§14 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. W celu uniknięcia wątpliwości postanowienia wskazane w niniejszym § 14 Regulaminu dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców i nie mają zastosowania względem Konsumentów.
 2. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowień ust. 1-2 powyżej nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą będą poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§15 Reklamacje związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 16 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. W celu monitorowania satysfakcji Użytkowników, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz obsługi sprzedażowej, Sprzedawca może umożliwić Użytkownikom, publikacje zdjęć, wyrażanie opinii oraz zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, zamieszczania recenzji dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz Produktów.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
  1) nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym opinii, recenzji, zdjęć przez niego zamieszczonych. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu,
  2) nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik zamieszczając treści w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje i opinie, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Sprzedawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową, tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3) wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych,
  4) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2 oraz 3 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika treści które mogłyby w szczególności:
  1) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4)pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  5) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać treści zawierających linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.
 6. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika w przypadku niespełniania przez nią wymagań określonych w § 16 Regulaminu.

§17 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§18 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1) Biura księgowe zajmujące się obsługą Sprzedawcy.
  2) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  3) W przypadku Klienta, który korzysta z usługi Dropshippingu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu Dostawcy realizującemu przesyłkę Produktu na zlecenie Administratora,
  4) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§18a Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej jako „Umowa Powierzenia”) zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą (w niniejszym paragrafie powoływanym również jako „Przetwarzający”) a Licencjobiorcą (w niniejszym paragrafie powoływanym również jako „Administrator”).

 2. Strony zawarły niniejszą Umowę Powierzenia mając na uwadze, że:
  Licencjobiorca pobiera ze strony Sprzedawcy oprogramowanie Fotillo,
  zdjęcia wykonane przy użyciu oprogramowania Fotillo przechowywane są na serwerach, które znajdują się w dyspozycji Sprzedawcy, a należą do Zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, NIP: PL949-219-10-21, REGON: 242888558, KRS: 0000414281, a w zależności od wyboru Administratora zdjęcia mogą być również przechowywane w folderze „wiadomości wysłane” na koncie poczty Zenbox, które znajduje się w dyspozycji Przetwarzającego,
  celem Umowy Powierzenia jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora.
 3. Strony zawierając Umowę Powierzenia dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.
 4. Na warunkach określonych Umową Powierzenia, Administrator może powierzyć Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych.
 5. Przetwarzanie może obejmować następujące rodzaje danych osobowych (dalej jako „Dane Osobowe”):
  zdjęcia,
  adresy e-mail.
 6. Kategorie osób, których dotyczą Dane Osobowe: osoby znajdujące się na fotografiach wykonanych za pomocą programu Fotillo.
 7. Czynności przetwarzania, które mogą być wykonywane w odniesieniu do Danych Osobowych to: zbieranie, organizowanie, przechowywanie, pobieranie, ujawnianie poprzez przesłanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie.
 8. Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych Osobowych innym podmiotom przetwarzającym.
 9. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Przetwarzający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Umowy Powierzenia.
 10. Przetwarzający zapewnia ochronę Danych Osobowych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy Powierzenia.
 11. Przetwarzający ma obowiązek niezwłocznie poinformować Administratora o:
  wszelkich okolicznościach mających wpływ na ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa Danych Osobowych,
  wszczęciu kontroli lub postępowania administracyjnego przez organ nadzorczy,
  wydanych przez organ nadzorczy decyzjach administracyjnych lub postanowieniach odnoszących się do powierzonych Danych Osobowych,
  złożeniu skargi, żądania, pytania oraz innych oświadczeniach skierowanych do Przetwarzającego w zakresie odnoszącym się do Danych.
 12. Administrator oświadcza, że jest administratorem Danych Osobowych oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu. Jeżeli Dane Osobowe nie należą do Administratora – Administrator oświadcza, że uzyskał zgodę osoby, której Dane Osobowe dotyczą oraz poinformował ww. osobę o przetwarzaniu jej Danych Osobowych przez Przetwarzającego.
 13. Administrator jest obowiązany do współdziałania z Przetwarzającym w związku z przetwarzaniem danych na podstawie niniejszej Umowy.
 14. Administrator oświadcza, iż jest świadomy, że ma obowiązek spełnić wobec osób, których dotyczą Dane Osobowe obowiązek informacyjny oraz poinformować, że ich Dane Osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego.
 15. Umowa Powierzenia została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron ze skutkiem natychmiastowym.
 16. Z chwilą rozwiązania Umowy Powierzenia, Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych Osobowych, chyba że istnieje do tego inna podstawa.
 17. Z chwilą rozwiązania Umowy Powierzenia, Przetwarzający jest zobowiązany do usunięcia Danych Osobowych.
 18. Umowa Powierzenia podlega prawu polskiemu oraz RODO.

§19 Prawa i Obowiązki Licencjobiorcy

 1. Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej  Umowy oraz Licencji dodanej do każdego oprogramowania, jak również terminowego uiszczenia zapłaty za świadczoną przez Licencjodawcę usługę.
 2. Licencjobiorca ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami technicznymi sprzętu, na którym ma być zainstalowane Oprogramowanie.
 3. Licencjobiorca zainstaluje Oprogramowanie zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Licencjodawcy po dokonaniu opłaty.
 4. Licencjobiorca może używać Oprogramowania na więcej niż jednym stanowisku komputerowych.
 5. Licencjobiorca nie będzie ingerował w kod źródłowy programu, dekompilował plików, zmieniał samodzielnie sposobu działa programu. Wszelkie próby zmiany będą traktowane jako naruszenie praw autorskich za które grozi kara 500 000zł.
 6. Akceptuje dodatkowe warunki Licencji w przypadku pobrania Oprogramowania Fotillo wraz ze wszystkimi dodatkami.

§ 20 Dropshipping

 1. Dropshipping, o ile Strony nie uzgodniły inaczej, polega na przeniesieniu procesu wysyłki Produktu na Dostawcę.
 2. Za prawidłową dostawę Produktu wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.
 3. Realizacja usługi Sprzedawcy w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia w Sklepie Zamówienia.
 4. Klient uprawniony jest do składania Zamówień w ramach usługi Dropshippingu na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
 5. W ramach usługi Dropshippingu Klient uprawniony jest do skorzystania z oferowanych metod płatności i dostawy, o których mowa w § 8 Regulaminu.
 6. W odniesieniu do praw i obowiązków Klienta zamawiającego Produkt w ramach usługi Dropshippingu mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu, m.in. prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (§11 Regulaminu).
 7. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), oraz przepisami polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 8. Przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę w ramach usługi Dropshippingu odbywa się ponadto zgodnie ze standardami określonymi w Polityce Prywatności, przy czym administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca – jako podmiot, który zlecając Dostawcy wykonanie usługi dostarczenia Produktu do Klienta samodzielnie pozyskuje dane osobowe Klienta oraz określa cel ich przetwarzania przed ich przekazaniem Dostawcy.
 9. Dane osobowe Klientów są przekazywane Dostawcy oraz przetwarzane przez Dostawcę w celach związanych wyłącznie z realizacją na rzecz Sprzedawcy usługi Dropshippingu.
 10. Dostawca nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem przewoźnika, celem dostarczenia Klientowi Produktu. Każdemu Klientowi przysługują uprawnienia szczegółowo wskazane w Polityce Prywatności. Żądanie Klienta w przedmiocie usunięcia danych jest równoznaczne z rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym każdej umowy o realizację Dropshippingu dotyczącej dostarczania Produktów na adres dostawy danego Klienta.

§21 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień Regulaminu, co nie wpływa na ważność i obowiązywanie postanowień Regulaminu w pozostałej części.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Wszelkie spory mogące powstać w związku z Umową sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.